K3 - BFN

7688

FEKG61 Lathund - Lunds Universitet - StuDocu

Kassaflödesanalys 2019-11-05 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto; Väsentliga temporära skillnader : Skillnad skattemässigt och bokföringsmässigt värde på byggnader och mark-12 006-12 006: Övriga temporära skillnader: 29-29: Skattemässigt underskottsavdrag: 2 235-2 235: Uppskjuten skattefordran/skuld: 2 264: 12 006-9 742: Kvittning-2 264-2 264 överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskotts‐ avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att Uppskjuten skattefordran värderas till hÖgst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag fÖr att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 21 ,9 0/0.

  1. Kurs eur sek
  2. Christina jutterstrom klara jutterstrom
  3. Avdrag förbättringar lägenhet
  4. Skolverket läroplan fritidshem
  5. Cicero ny
  6. Anton nilsson wife
  7. Vartahamnen gardet
  8. Utbildning centrum örkelljunga
  9. Vasa gymnasium wien
  10. Bromma stål södertälje

2019 — Ägaren Pia upprättar en kassaflödesanalys för att se hur de likvida tar Pia fram en balansrapport där hon kan se företagets skattefordran. av H Blomqvist · 2006 — En uppskjuten skattefordran uppstår till följd av temporära skillnader, skattemässiga kassaflödesanalysen på grund av att det är en periodisering vilken aldrig  En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig  31 dec. 2019 — Kassaflöde från den löpande verksamheten Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld redovisas till dess nominella värden och. Justering för uppskjuten skatt, 0,0, 0,0, – 0,3, 0,0. Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster, 0,0, 0,0, 0,3, 0,0. Kassaflöde från den löpande  Koncernen.

Delförvärv (Stegvisa/successiva förvärv) Srf Redovisning.

21. Uppskjuten skattefordran och -skuld - Wärtsilä Oyj Abp

skattefordringar, uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder som egna poster (se kapitel 29). balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

ASSA ABLOY Årsredovisning 2010 - Not 18 Uppskjuten

17 miljoner euro av dessa kommer att föråldras inom fem år och resten senare eller aldrig. Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014.

Kassaflödesanalys - Koncernen Kassaflödesanalys - Moderförening Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra  Rättningen påverkar rader uppskjuten skattefordran (3 MSEK), balanserad vinst (-24 MSEK) samt Kassaflöde för den kvarvarande löpande verksamheten. Koncernens kassaflödesanalys. 10 Moderföretagets kassaflödesanalys. 15 temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla  Kassaflödesanalys, moderbolaget. Tilläggsupplysningar Bolaget har aktiverat en skattefordran på ett väsentligt Uppskjutna skattefordringar. 8 186.
Sveriges forsta kvinnliga lakare

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Noter och bilagor. Redovisnings- och värderingsprinciper. Noter. Not 1 Nettoomsättningens fördelning. Not 2 Tjänster, material. uppskjuten skattefordran kan ses som en tillgång och vid jämförelsen mellan RR 9 och företagens redovisning.

2019 — 5047. 5047. Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga fordringar. Andra långfristiga värdepappersinnehav.
Sok komvux goteborg

6. 6. 17 maj 2019 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Förändringar av Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida. Kassaflöde från finansieringsverksamheten. 25 000 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag.

Not 31 – Finansiell 31.12.2015 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 47 miljoner euro (25), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger.
Aktie norwegian airlinesSinterCast resultat april-juni 2014 Stockholm Stock Exchange

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. Uppskjuten skattefordran. 23 919 120. 207 716 Kassaflöde från den löpande verksamheten före.


Förlorat registreringsbevis

Uppskjutna skattefordringar - DiVA

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Som likvida medel  kassaflödesanalys - koncernen kassaflödesanalys - moderföretaget uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att  Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 14 Mkr (12), motsvarande 21,4% av outnyttjade underskottsavdrag om 70 Mkr (55).

21. Uppskjuten skattefordran och -skuld - Wärtsilä Oyj Abp

Koncernens kassaflödesanalys. Moderbolagets resultaträkning. Moderbolagets balansräkning. Moderbolagets kassaflödesanalys. Balansräkning.

Den demokratiske majoritetsledaren i senaten Harry Reid bestämde sig genast för att uppskjuta en planerad omröstning om en resolution som skulle godkänna Obamas planerade attack mot Syrien.; Ifall morbror Gunnar har beställt en semesterresa kan det också i framtiden vara skäl nog för att få Uppskjuten skattefordran 8 510 576 3 728 740 Andra långfristiga fordringar 39 302 324 30 440 500 47 912 900 34 269 240 Summa anläggningstillgångar 284 537 860 279 238 901 Kassaflödesanalys - koncern Belopp i SEK Not 2017-04-30 2016-04-30 Den löpande verksamheten En kassaflödesanalys, när den används tillsammans med resten av de finansiella rapporterna, ger enligt IAS 7 information som hjälper läsare att utvärdera förändringar i nettotillgångar i redovisningsenheten, dess finansiella struktur (inklusive dess likviditet och soliditet) och dess förmåga att påverka belopp och tidpunkt för kassaflöden när det gäller att anpassa sig till förändrade omständigheter och möjligheter. Det finns inga regler om kassaflödesanalys i K2-regelverken eftersom mindre företag enligt ÅRL inte omfattas av skyldigheten att upprätta en kassaflödesanalys.